Portabilitet av internettjänster kan ändras till följd av Brexit

Mar 19, 2020 by

Share Button

Portabilitet av internettjänster kan ändras till följd av Brexit

 

Storbritanniens utträde ur den Europeiska Unionen och EES har ägt rum men denna märkeshändelse innebär inte att det framtida förhållandet mellan EU och Storbritannien är helt och hållet klarlagt. Stora delar av den framtida relationen ska förhandlas under 2020 och även om mycket av diskussionen handlar om människors fria rörlighet, arbetstillstånd, företagshandel med varor och tjänster så finns det också andra delar som är viktiga och som kan komma att påverkas av utträdet.

En sådan del är människors konsumtion av innehållstjänster över internet. Konsumtionen av tjänster som levereras över internet har skjutit i höjden under de senaste årtiondena och det är nu till exempel mycket vanligt att både vanliga nyhetstjänster och övrig media som till exempel TV och film endast tillhandahålls mot betalning.

 

Några exempel på tjänster som klassas som innehållstjänster på internet är:

  • En prenumeration på en dagstidning över internet
  • Abonnemang på Netflix
  • Användande av data med en mobiltelefon
  • Tillgång till ett konto för live betting online

 

Fram till för några år sedan var avtalen om tillträde till sådana tjänster ofta knutna till ett visst medlemsland och detta ledde till en stigande frustration bland konsumenter. Detta var anledningen till att EU antog en förordning om portabilitet av innehållstjänster.

 

Förordning om portabilitet för innehållstjänster på internet inom EU

Förordningen som EU antog 2017, EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2017/1128 av den 14 juni 2017 om gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden, stadgar bland annat i artikel 3, som är central i förordningen, att leverantörer av innehållstjänster ska:

 

  • Ge tillgång till innehållstjänsten oavsett i vilket EU-land kunden befinner sig i och på samma villkor som i hemlandet
  • ge tillgång till innehållstjänsten utanför hemlandet mot samma betalning som i hemlandet
  • Avstå från att medvetet försämra kvaliteten på tjänsten utanför hemlandet

 

Det är denna rätt till portabilitet av innehållstjänster som nu kan komma att försvinna för personer bosatta i Storbritannien. Rätten till portabilitet kan också komma att påverka företag som levererar innehållstjänster till Storbritannien.

 

Möjliga konsekvenser av förlorad rätt till portabilitet

 

För privatpersoner bosatta i Storbritannien finns naturligtvis risken att behöva gå tillbaka till en situation där man inte får tillgång till innehållstjänster när man befinner sig inom EU, men det skulle också kunna bli så att leverantörerna av tjänsterna ser det som ett bra säljargument att fortsätta ge tillgång till dessa tjänster oavsett vad Storbritannien och EU kommer överens om i ett nytt handelsavtal, även om det förstås vore en bra lösning för de som residerar i Storbritannien att även fortsättningsvis ha lagstadgad rätt till konsumtion av innehållstjänster även inom EU.

För företag kan det medföra både möjligheter och utmaningar om regelverket förändras. Om kravet på portabilitet försvinner finns möjligheten att ta mer betalt av konsumenterna för att de ska få tillgång till tjänster när de befinner sig i Storbritannien eller inom EU beroende på var leverantören hör hemma.

Men det finns också en risk att leverantörer kan förlora marknadsandelar om den ena eller andra parten gör det dyrare att få tillgång till respektive parts infrastruktur, som till exempel gsm-nät.

Det är svårt att sia om utgången av förhandlingarna eftersom det finns intressen i alla riktningar. Hur det blir får vi veta i slutet av 2020.